icon vi icon vi

Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật : 20/03/2018

Lượt xem : 238

Cỡ chữ :

1. Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - Nhiệm kỳ ba (2017-2022): /public/upload/files/scan0001.pdf

2. Báo cáo của hội đồng quản trị: /public/upload/files/scan0002.pdf

3. Tờ trình Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Nhiệm kỳ Ba (2017-2022): /public/upload/files/scan0003.pdf

4. Báo cáo của Bam kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: /public/upload/files/scan0004.pdf

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP TVTK Cầu Đường: /public/upload/files/scan0005.pdf

6. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - Nhiệm kỳ Ba (2017-2022): /public/upload/files/scan0006.pdf

7. Giấy xác nhận hoặc uỷ quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: /public/upload/files/scan0007.pdf

8. Thẻ biểu quyết: /public/upload/files/scan0008.jpg

9. Phiếu biểu quyết:/public/upload/files/scan0009.jpg

10. Báo cáo tài chính năm 2017: /public/upload/files/scan0010.pdf

 

Các bài viết khác

Tin tức - Sự kiện

Tin nổi bật